“Race Against the Machine” – lyset i enden av tunnelen

Denne lille boka (hvis undertittel er How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy) har gått sin seiersgang gjennom bloggosfæren, og er blant annet grundig og godt omtalt i bloggene til Espen Andersen  og Paul Chaffey. Jeg kjøpte den til min Kindle, og kan ikke si annet enn at $6,89 er en særdeles lav pris å betale for et av de mest interessante økonomiske argumentene jeg har hørt på en stund.

Kort fortalt mener forfatterne, Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee, at økonomien i det rike nord er kommet til et stadium der digitalisering ikke lenger skaper flere arbeidsplasser enn den eliminerer. De belegger dette med statistikk fra USA, som f.eks. at arbeidsmarkedet knapt rører seg mens økonomien har begynt å vokse igjen, stagnerende medianinntekt (for middelklassefamilier er den litt mindre nå enn i 1996) og store bedrifters utgifter til lønn (flater ut) versus teknologi (vokser raskt).

Bryjolfsson, og McAfee påstår ikke at dette er den eneste årsaken til den pågående økonomiske krisen, men mener at det er en vesentlig årsak – og en som blir stadig viktigere. Ja, for kombinasjonen av avansert programvare, stadig raskere prosessorer, nettverk og gigantiske databaser (eksemplifisert ved IBMs “Watson”-teknologi) er i ferd med å gi maskinene innpass i “white collar”-delen av arbeidsmarkedet.

Et eksempel amerikanske advokatfirmaers bruk av “e-discovery software”, programvare som gjør jobben med å gå gjennom juridiske dokumenter mye raskere, billigere og mer presist enn de menneskelige juristene de erstatter. Fortsetter utviklingen som idag, tror forfatterne at det er få yrkesgrupper som vil kunne føle seg helt trygge på at de ikke blir kan erstattes av IT (heller ikke Kina er immun mot denne prosessen – der robotiseres industrien nå i høyt tempo).

Forfatterne bekymrer seg over at teknologi bidrar til å underbygge utviklingen man ser i USA idag, hvor noen få prosent av landets befolkning blir sittende igjen med det meste av inntektsøkningen og den “amerikanske drømmen” virker stadig fjernere for mange. Et økende inntektsgap borger for mer sosial uro, som til sjuende og sist vil det også ramme inntektene til dem som i boka kalles “superstjerner”. Dette illustrereres godt av en velkjent anekdote:

Ford CEO Henry Ford II and United Automobile Workers president Walter Reuther are jointly touring a modern auto plant. Ford jokingly jabs at Reuther: “Walter, how are you going to get these robots to pay UAW dues?” Not missing a beat, Reuther responds: “Henry, how are you going to get them to buy your cars?”

Det som står på spill er balansen mellom arbeid og kapital, en samfunnskontrakt som har sikret USA vekst og velstand i over et århundre. Brynjolfsson og McAfee mener at konktrakten ikke er dømt til å bryte sammen, hvis vi evner å sette inn tiltak i tide. Målet er å sette mennesker istand til å konkurrere sammen med maskinene, snarere enn mot dem. Forfatterne presenterer et program på 19 punkter som kan oppsummeres slik: sats mer på utdanning og forskning, gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser og mer attraktivt å investere i menneskelig arbeidskraft.

Jeg sitter igjen med to hovedtanker etter å ha lest denne boka. For det første er jeg en anelse skeptisk til at det politiske systemet i USA er istand til å gjøre vedtakene som forfatterne mener er påkrevd. Mange av dem vil koste det offentlige dyrt (ikke minst omleggingen av skolesystemet), og teknologiselskapene som har mest å vinne på dagens utvikling har penger nok til å kjøpe seg innflytelsen de trenger for å bevare status quo.

Når det er sagt deler jeg forfatternes forsiktige optimisme, om enn på et litt annet grunnlag. Når for eldrebølgen for alvor rammer det rike nord vil det oppstå mangel på arbeidskraft i deler av arbeidsmarkedet (ikke bare helse- og omsorgssektoren). Hittil er arbeidsinnvandring blitt sett på som den mest realistiske løsningen på problemet, men om Brynjolfsson og McAfee får rett vil vi ha en lokal reserve i form av arbeidstakere som tapte kappløpet mot maskinene.

I et litt lengre perspektiv bærer denne utviklingen bud om et arbeidsmarked som kan bli fleksibelt i en helt annen og mer positiv betydning enn dagens, der menneskets unike evner utfyller maskinens snarere enn å erstattes av dem. En dikterisk visjon av et symbiotisk forhold mellom menneske og maskin i en fjernere fremtid finner du i All Watched over by Machines of Loving Grace av Richard Brautigan.

12 thoughts on ““Race Against the Machine” – lyset i enden av tunnelen

 1. En kjapp kommentar: Arbeidsledighet er en klassisk “lagging indicator” dvs. økonomien bedrer seg først, så følger bedringen i arbeidsledigheten etter. Dessuten falt vel arbeidsledigheten i USA i desember?

 2. @Kjell: Det stemmer, og det adresserer også forfatterne. De avviser altså ikke andre forklaringsmodeller, men mener at teknologiutvikling må få en større plass i bildet.

 3. Hovedpoenget er ikke arbeidsledigheten – men forskjellen på gjennomsnitts- og medianinntekten i USA. Den første vokser, den andre har stått stille i 10 år (og til og med falt litt i fjor). Topp 1% stikker av med 60% av verdiøkningen. Hittil har dette vært forklart med globalisering, dårlig finansiell regulering og annet – men B&M introduserer altså teknologisk utvikling som mulig dominant årsak.

  En interessant diskusjon (synes jeg) er hva som kan skje om man ikke får gjort noe med denne utviklingen i retning av utjevning – kan vi få forsøk på å regulere den teknologiske utviklingen, noe i retning av begrensninger for hva man kan forske på, slik det ble gjort med stamceller her borte?

 4. @Espen: Med tanke på den stadig økende politiske villigheten til å regulere nettet, skal man vel ikke se bort fra forslag om å begrense bruken av avansert programvare i arbeidslivet. På den annen side: dette er jo også teknologi som gir merverdi i alle ordets betydninger. E-discovery-programvaren som nevnes i boken er jo et eksempel på det. Et annet jeg nettopp leste om, er bruken av prediktiv programvare i politiarbeid i USA (fascinerende sak om det i siste Scientific American). Det kan fort bli et lovmessig villniss å finne ut hvilke potenselt menneskeerstattende IT-tjenester som bør og ikke bør reguleres, for å si det slik.

 5. @Eirik: Jeg tenkte ikke så mye på tjenester av denne typen, som stadig smartere maskiner. Watson brukes nå (eksperimentelt) til medisinsk diagnostisering og patentevaluering. Det kan jo tenkes at noen begynner å bli nervøse i forhold til singulariteter og andre fremtidsvisjoner…

 6. @Espen: Vi kan med andre ord imøtese dagen da lobbyistene til AMA begynner å presse på for å begrense Watson-teknologi i helsevesenet,… ;)

 7. Jeg har ikke lest den, men har lest Martin Fords “The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future” tar den tingene kanskje enda lenger?

  Ford gir ikke nevneverdig håp om noen gang få arbeidsledigheten ned. Tvert i mot vil stadig mer avanserte IT-systemer drive stadig nye grupper ut i arbeidsløshet og senere fattigdom. De få som vil ha eierskap til innovasjonene vil imidlertid bli absurd rike (en stund), størrelses-ordener mer en dagens Zuckerbergere.
  Men, når stor nok prosent synker ned i fattigdom vil også deres inntjening stanse “Lysene i tunnelen vil slukke ett eter ett”.
  Om ikke noe gjøres med fordelingen da

 8. @Ivar: Takk for boktips – den er nå lagt til Kindle-listen min! I sin ytterste konsekvens er det en lignende utvikling Brynjolfsson og McAfee trekker opp, hvis vi velger å la være å gjøre noe for å rette opp skjevhetene teknologien er i ferd med å skape.

  Skal man peke på en motkraft til dette, måtte det være folket selv. I USA viser både Tea Party- og Occupy Wall Street-fenomenene at folkelig engasjement fremdeles finnes (om enn med ulikt fortegn). Eller kanskje blir det slik at amerikanere flest rett og slett gir opp håpet, slik Joseph Stiglitz er inne på idag?

 9. The Economist diskuterte boken for noen uker siden: http://www.economist.com/machines.

  @Eirik: AMA lobbyister mot Watson? Innen den tid er vel lobbyistene erstattet av en topp-tunet argument-algoritme :-)

  Som andre har påpekt, parallellene til den opprinnelige industrielle revolusjonen er mange. Og alt i alt gikk vel den revolusjonen ganske bra.

 10. @Lars: Takk for Economist-peker – alltid interessant! At det gikk bra forrige gang verden gikk gjennom en slik transisjon sier intet om hvordan det går denne gangen. Man skal selvsagt ikke ignorere historiske erfaringer (de sier mye om hvordan mennesker reagerer i gitte situasjoner, fex), men så sant man ikke regner seg som marxist eller spenglerist har hendelser i fortiden begrenset prediktiv verdi for fremtiden.

  Forfatterne påpeker at den ofte gjentatte påstanden om at teknologi genererer flere arbeidsplasser enn den eliminerer er akkurat det – en påstand og ikke den økonomiske naturloven den av og til fremstilles som.

 11. Den teknologiske utviklinga gjør jo at vi produserer stadig mer varer og tjenester med den samme arbeidskrafta. Dessverre er ikke ressursbesparelsen ved ny teknologi stor nok til å forhindre at dette også fører til stadig mer forbruk av ikke-fornybare naturessurser og stadig større utslipp av klimagasser og andre uhumskheter.

  Heldigvis har deler av verden nådd et forbruksnivå som gjør at det ikke akkurat er enda mer økt forbruk som gir bedre livskvalitet (eller bedre skår på ulike sosiale indikatorer). Det betyr for meg at det er en nødvendig løsning både på disse problemene og arbeidsledighetsproblemet du skisserer: Kortere arbeidstid. 6-timersdagen nå, 4-timersdagen i morgen. Så kan vi bruke resten av tida til kreativt selvvalgt arbeid just for the fun of it.

 12. @Ronny: Interessant. Kommer man forbi de åpenbare kneikene (bla behov for etter- og omutdanning, massiv omstrukturering av arbeidslivet og folkelig støtte til omfordeling av samfunnsgodene) er det mulig å se for seg en verden lik den du skildrer.

  For mange år siden trakk Tron Øgrim (som jeg stadig griper meg selv i å savne i samfunnsdebatten) opp slike teknologibaserte, utopiske samfunnsivsjoner. Idag kunne en tenketank som “Progressiv” (som jeg av en eller annen grunn har havna på spam-lista til) gjøre verre enn å arbeide med slike langsiktige visjoner. Alternativer trengs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA